ระดับปริญญาตรี
คณะและสาขาที่เปิดสอน
รหัสสาขาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
      เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)
G01
G02
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) หลักสูตรปี 2555
M01,M03,M05
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) ปรับปรุงปี 2560
M01
-
      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)
M02
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) ปรับปรุงปี 2560
M03
-
      วิทยาศาสตรบัณฑิต (การขนส่งทางทะเล)
M04
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)
T01
-
คณะวิทยาการจัดการ
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน)
R01
R09
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
R02
R08
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)
R03
R11
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
R04
R07
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
R05
R10
      ศิลปศาสตรบัณฑิต(การโรงแรม)
R06
-
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชีบริหาร)
R13
R12
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์)
R14
R15
      บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินและการลงทุน)
R16
R17
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
S05
S06
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
S08
-
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
S09
S10
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)
S03
-
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
S01
-
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)
S11
-
      วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
S18
-
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
T02
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)
T03
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)
T04
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)
T05
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ)
T07
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)  
T08
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)
T12
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)
T13
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
T14
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
T17
-
      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต)  
T18
 
ระดับปริญญาโท
คณะและสาขาที่เปิดสอน
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก1)
XE06
-
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2)
XE06
-
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรม แผน ก แบบ ก2)
-
XE70
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรม แผน ข)  
XE70
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก 1)
XE28
-
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก 2)
XE28
-
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ แผน ก 2)
XE29
-
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี แผน ก)
-
XE55
      วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม แผน ก)
-
XE56
คณะวิทยาการจัดการ
XJ01
XJ80
XJ01
XJ80
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ก
-
XG65
  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข
-
XG65
      วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร
-
(ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
XD26
-
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2555
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มมนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มภาษา
- กลุ่มพลศึกษา
หมวดศึกษาทั่วไปตามกลุ่มสาระของวิทยาเขตศรีราชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต - ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร 038 354 580 ต่อ 2631 โทรสาร 038 351 169