ภาคปกติ
คณะ/สาขาวิชา เอกสารอัตราค่าธรรมเนียมที่นี่
(print สีเท่านั้น)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
ภาคแรก*
ภาคปกติ**
ภาคฤดูร้อน***
คณะวิทยาการจัดการ
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
18,000
16,500
5,000
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
17,200
17,200
5,000
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 54 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
18,000
16,500
5,000
- รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
17,200
17,200
5,000
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
19,600
17,900
6,000
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
22,500
22,500
6,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
26,100
25,000
7,800
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
29,100
29,100
7,800
- สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา รหัสนิสิต 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคต้น 14,600/ภาคปลาย 14,500
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
- วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ รหัสขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
26,100
25,000
7,800
- วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ รหัสขึ้นต้นด้วย 66 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร(ติดต่อคณะต้นสังกัด)
26,100
25,000
7,800
- วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ รหัสขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
26,000
26,000
7,800
- วิศวกรรมเครื่องกลเรือ รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
35,900
35,900
7,800

- วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
ดาวน์โหลดเอกสาร

36,100
35,000
7,800
- วิทยาศาสตร์การเดินเรือ รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
36,100
35,000
7,800
- วิทยาศาสตร์การเดินเรือ รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
35,900
35,900
7,800
- วิทยาศาสตร์การขนส่งทางทะเล รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 57 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
19,600
18,500
7,800
- วิทยาศาสตร์การขนส่งทางทะเล รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
20,500
20,500
7,800
* * สำหรับสาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานบนเรือ
15,000
15,000
15,000

ภาคพิเศษ

คณะ/สาขาวิชา เอกสารอัตราค่าธรรมเนียมที่นี่
(print สีเท่านั้น)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
ภาคแรก*
ภาคปกติ**
ภาคฤดูร้อน***
คณะวิทยาการจัดการ
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 55 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
24,900
23,700
5,400
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 63 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
24,900
23,700
5,400
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 57 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
24,900
23,700
5,400
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 53 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
30,600
28,600
8,400
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 65 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
30,600
28,600
8,400
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 54 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร

37,200


35,900


15,500

รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 54 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร(สหกิจศึกษา)
ภาคต้น 23,000/ภาคปลาย 22,900


International/English Program

คณะ/สาขาวิชา เอกสารอัตราค่าธรรมเนียมที่นี่
(print สีเท่านั้น)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
ภาคแรก*
ภาคปกติ**
ภาคฤดูร้อน***
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รหัสขึ้นต้นด้วย 62 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร

47,600

46,300

23,000
ภาคต้น 30,000/ภาคปลาย 29,900
- วิศวกรรมยานยนต์ รหัสขึ้นต้นด้วย 66 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร

61,300

60,000

23,000
-วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)รหัสขึ้นต้นด้วย 67 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร

37,200

35,900

15,500
ภาคต้น 23,800/ภาคปลาย 23,700
คณะวิทยาการจัดการ
- ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 63 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
59,950
58,750
13,500

 

กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตต่างชาติ สำหรับนิสิตเข้าภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร


หมายเหตุ
* ภาคแรก หมายถึง ภาคเรียนแรกที่นิสิตใหม่เข้ามามอบตัวและลงทะเบียนเรียน
** ภาคปกติ หมายถึง ภาคต้นและภาคปลายที่มิใช่ภาคแรกเป็นภาคบังคับที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน
*** ภาคฤดูร้อน หมายถึง ภาคการศึกษาพิเศษที่มิใช่ภาคบังคับ สำหรับนิสิตที่มีรายวิชาเรียนตกค้างหรืออื่น ๆ

*** ค่าธรรมเนียมปรับลดหย่อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
*** ค่าธรรมเนียมปรับลดหย่อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
*** ค่าธรรมเนียมปรับลดหย่อน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
*** ค่าธรรมเนียมปรับลดหย่อน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

คณะ/สาขาวิชา ระดับบัณฑิตปริญญาโท
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
ภาคแรก*
ภาคปกติ**
ภาคฤดูร้อน***
คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ
- ทุกสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
17,600
14,400
3,500
- ทุกสาขาวิชา รหัส 67 ขึ้นไป
18,500
18,500
-
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ภาคปกติ
- ทุกสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
22,700
19,500
3,500
- ทุกสาขาวิชา รหัส 67 ขึ้นไป
30,000
30,000
-
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- ทุกสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
21,700
18,500
3,500
- ทุกสาขาวิชา รหัส 67 ขึ้นไป
25,000
25,000
-
คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ
- ทุกสาขาวิชา (ปี 1)
51,000
54,000
-
- ทุกสาขาวิชา (ปี 2)
ดาวน์โหลดเอกสาร
54,000
53,000
-
สำหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
57,500
57,500
-
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภาคพิเศษ
- ทุกสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
44,000
44,000
18,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ภาคพิเศษ
- การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดเอกสาร
54,000
53,000
-
- วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดเอกสาร
46,000
45,000
-

หมายเหตุ
* ภาคแรก หมายถึง ภาคเรียนแรกที่นิสิตใหม่เข้ามามอบตัวและลงทะเบียนเรียน
** ภาคปกติ หมายถึง ภาคต้นและภาคปลายที่มิใช่ภาคแรกเป็นภาคบังคับที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน
*** ภาคฤดูร้อน หมายถึง ภาคการศึกษาพิเศษที่มิใช่ภาคบังคับ สำหรับนิสิตที่มีรายวิชาเรียนตกค้างหรืออื่น ๆ

เอกสารประกอบการเบิกสวัสดิการของรัฐ
1. ใบเสร็จรับเงิน KU2 (สามารถพิมพ์ได้จากระบบสารสนเทศนิสิต)
2. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม