คณะและสาขาที่เปิดสอน ภาคปกติ ภาคพิเศษ

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)
G01
G02

พาณิชยนาวีนานาชาติ

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) หลักสูตรปี 2555
M01,M03,M05
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) ปรับปรุงปี 2560
M01
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ)
M02
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) ปรับปรุงปี 2560
M03
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (การขนส่งทางทะเล)
M04
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)
T01
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์)
M07
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)
M09
-

คณะวิทยาการจัดการ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน)
R01
R09
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
R02
R08
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)
R03
R11
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
R04
R07
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
R05
R10
   ศิลปศาสตรบัณฑิต(การโรงแรม)
R06
-
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชีบริหาร)
R13
R12
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์)
R14
R15
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์) ปี 2564
R14
R15
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินและการลงทุน)
R16
R17
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรม)
R20
R21
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
R22
R23
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
R24
R25
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา)
R32
R33

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
S05
S06
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
S08
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
S09
S10
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี)
S03
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์)
S04
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
S01
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย)
S02
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์)
S11
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
S18
-
   วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล)
S19
S20

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
T02
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)
T03
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)
T04
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)
T05
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ)
T07
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)  
T08
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์)
T12
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)
T13
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
T14
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
T17
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล)
T20
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ)
T23
-
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต)  
T18
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)  
T19
   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมยานยนต์)  
T22

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2555
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มมนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มภาษา
- กลุ่มพลศึกษา
หมวดศึกษาทั่วไปตามกลุ่มสาระของวิทยาเขตศรีราชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2567

FACULTY AND BRANCH INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM

Faculty of Engineering at Sriracha

  Robotic and Automation Systems Engineering
T19
-
  Automotive Engineering
T22
-
  Digital Manufacturing System Engineering
-
T21

Faculty of Management Sciences

  International Business
-
R18
  Finance and Investment
-
R19
  Management
-
R26
  Marketing
-
R27
  Accounting
-
R28
  Logistics Management
-
R29
  Hotel Management
-
R30
  Contemporary Tourism Management
-
R31

คณะและสาขาที่เปิดสอน ภาคปกติ ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก 1)
XE28
-
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผน ก 2)
XE28
-
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ แผน ก 2)
XE29
-
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี แผน ก)
-
XE55
   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม แผน ก)
-
XE56

คณะวิทยาการจัดการ

XJ01
XJ80
XJ01
XJ80

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ก
-
XG65
  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข
-
XG65

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
XD26
-