# กำหนดการ วันที่
1 ปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2567 Up Date : 6 มกราคม 2567
2 วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร นิสิตต้องชำระเงินก่อน 1 วันทำการ จึงสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ my.ku.th ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด อ.9 - พฤ 18 เม.ย.67
3 นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชำระเนื่องจากกองทุนกู้ยืมไม่พอ/ขอผ่อนผันไว้/ถูกคัดชื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทำเรื่องขอคืนสภาพพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 25 (มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเ อ.9 - พฤ 18 เม.ย.67
4 วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ก่อน 1 วันทำการ "ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน"(รอบแรก) ยกเว้นนิสิตรหัส 58 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้เนื่องจากคร
5 นิสิตรหัส 59-63 (ชั้นปีที่ 4-8 ) พ.17 เม.ย.67
6 นิสิตรหัส 64(ชั้นปีที่ 3 ) พ.17 เม.ย.67
7 นิสิตรหัส 65(ชั้นปีที่ 2 ) พฤ.18 เม.ย.67
8 นิสิตรหัส 66(ชั้นปีที่ 1 ) พฤ.18 เม.ย.67
9 วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว "ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มภาษาเลือก และเลือกเสรี"(รอบแรก) ยกเว้นนิสิตรหัส 59 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้เนื่องจากครบ 2 เท่าของจำนวนปีการศึกษาที่ ศ.19 เม.ย.67
10 วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) *** จ.22 เม.ย.67
11 วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า จ.22 เม.ย.67
12 วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้ จ.22 - ศ.26 เม.ย.67
13 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) ผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th จ.29 เม.ย - ศ.3 พ.ค.67 (ยื่นคำร้อง)
14 วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิตโดยไม่บันทึกคำว่า "งดเรียน/W" ในใบรายงานผลการศึกษาพร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน(วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 24.00 น.) จ.6 - อ.21 พ.ค.67
15 วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต จ.6 - อ.21 พ.ค.67
16 วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียม การขอจบการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาล่าช้า โดยยื่นผ่านระบบ พ. 22 พ.ค.67
17 วันสุดท้ายของคณะส่งเอกสารถอนรายวิชาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 25 ศ.24 พ.ค. 67
18 วันสุดท้ายของคณะส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้าถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 25 ศ.31 พ.ค. 67
19 วันสุดท้ายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
20 นิสิตภาคปกติ ศ.31 พ.ค. 67
21 นิสิตภาคพิเศษ ศ.31 พ.ค. 67
22 วันสอบไล่ *** ส.1 - จ.3 มิ.ย.67
23 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) *** อ.4 มิ.ย.67
24 วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตที่จะจบการศึกษา อ.4 มิ.ย.67
25 วันสุดท้ายของการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าทดสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด อ.4 มิ.ย.67
26 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ภายในเวลา 24.00 น. พฤ.13 มิ.ย.67
27 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา พฤ.20 มิ.ย.67
28 วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N หากไม่ปฏิบัติตามน้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ *** จ.15 กค.67

# กำหนดการ วันที่
1 ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น 66 - ภาคปลาย 66 และ ภาคฤดูร้อน 67

(Download pdf)

# กำหนดการ วันที่
1 Academic Calendar for Academic Year 2024/Summer session 2025

(Download pdf)

2 Students who have unpaid debts (including those who has inadequate borrowing fund/ termination of student status /requested to postpone payment of tuition fees in previous semesters) must process all petitions and payments before registering at the Educational Services, Building 25 (otherwise it will not be able to enroll for the next semester). May 22-30,2024
3 Tuition fees payment dates via bank transfer students must pay tuition fee at least 1 working before the registration dates in order to be eligible for course registration at the scheduled date and time via my.ku.th May 22-30,2024
4 Online registration dates for students who paid their tuition fees via bank transfer at least 1 working days before the registration dates “Enroll only subjects in the study plan, pre-registered subject" (first round)
(Except for code 59,Students cannot be registration)
5 Online registration for students with code 63 and less May 28, 2024
6 Online registration for students with code 64 May 28, 2024
7 Online registration for students with code 65 May 29, 2024
8 Online registration for students with code 66 May 29, 2024
9 Note: 1. 9.30-18.00 online registration within the scheduled date and time
2. 19.00-24.00 online registration for students who have not registered within the scheduled date and time+
10 Online registration dates for students who already paid their tuition fees via bank transfer "Register for language group courses and free elective "for all students. (first round) May 30 ,2024
11 First Day of Class *** Jun 4,2024
12 First day to apply late registration and payment fees. Jun 4,2024
13 Registration dates for students who make deferred payments via bank transfer and who fail to register on the specified dates. (Online registration.) Jun 4 - 7, 2024
14 Course change dates. (Add/Drop) Jun 4 - 7, 2024
15 Registration dates for students who make deferred payments via bank transfer and who fail to register on the specified dates. (Online registration.) Jun 10 -14, 2024
16 Course change dates. (Add/Drop) Jun 10 -14, 2024
17 Registration receipts (KU2) issued through website.
Applicants can print a tuition fee receipt (Ku2) after the payment is received by the university.
18 Last day to withdrawn from a course without a 'W' notation on a transcript. (The last day to close the system at 12 a.m.) Note : Please print out the student registration report form as evidence Jun 17 – Jul 3, 2024
19 Last day for students who expect to graduate complete an on-line application for graduation. After completing the form, print it out and submit to the Faculty. Jun 17 – Jul 3, 2024
20 First day to start charging the fines for late graduation request By requesting documents for graduation request forms to the Educational Services ,Building 25 Jul 4, 2024
21 Ceremony to Honor Students with Academic Excellence Who Graduate in the Academic Year 2022 *** See the University’s official announcement for updates
22 Last day to submit a late Drop form (withdrawn) to the Educational Services, Building 25 Jul 5,2024
23 The 27th Higher Education Exhibition (See the University’s official announcement for updates) See the University’s official announcement for updates
24 Last day to submit a late graduation application to the Educational Services ,Building 25 Jul 12, 2024
25 Last day of class
26 Regular Programs Jul 12, 2024
27 Special Programs Jul 12, 2024
28 Final Examination Period *** Jul 13 – 15, 2024
29 English Proficiency Test for KU Students (Exit-Exam)
***See the University’s official announcement for updates* * * Only students whose ID number starts with 64 (4-year program)
30 End of the semester (Graduation approval date) *** Jul 16, 2024
31 Last Day for students who will graduate to submit their extracurricular activities records.*** Jul 16, 2024
32 Last day to submit Final Examination Grade Reports *** Jul 25, 2024
33 Last day for students who apply to graduate to submit a grade change request *** Aug 1,2024
34 Last Day to change the grades “I” and “N”. Otherwise, they will automatically be recorded as “F” *** Aug 26,2024