# กำหนดการ วันที่
1 ปฏิทินการศึกษา ภาคต้น - ปลาย ปีการศึกษา 2566 และภาคฤดูร้อน ปีพ.ศ.2567

(Download pdf)

2 นิสิตที่มีหนี้สิ้นค้างชำระเนื่องจากกองทุนกู้ยืมไม่พอ/ขอผ่อนผันไว้/ถูกคัดชื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิต ทำเรื่องขอคืนสภาพพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียน ที่งานบริการการศึกษา อาคาร 25 (มิฉะนั้นจ พ.15 - ศ.24 พ.ย.66
3 วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารนิสิตต้องชำระเงินก่อน 1 วันทำการ จึงสามารถทะเบียนเรียนผ่านระบบ my.ku.th ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด พ.15 - ศ.24 พ.ย.66
4 นิสิตที่มีความจำเป็นไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ให้ทำคำร้องขอผ่อนผัน โดยดำเนินการผ่าน อ.ที่ปรึกษา อนุมัติจากคณบดี และคณะนำส่งงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ( (ก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียน) พ.15 - ศ.24 พ.ย.66
5 นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตรวมแตกต่างไปจากนี้ ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน จ.20 พ.ย. - ศ.1 ธ.ค.66
6 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียน หรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน” (รอบแรก) -
7 นิสิตรหัส 59-63 (ชั้นปีที่ 4-8) จ.20 พ.ย.66
8 นิสิตรหัส 64 (ชั้นปีที่ 3) พ.22 พ.ย.66
9 นิสิตรหัส 65 (ชั้นปีที่ 2) พฤ.23 พ.ย.66
10 นิสิตรหัส 66 (ชั้นปีที่ 1) อ.21 พ.ย.66
11 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มภาษาเลือก และเลือกเสรี” สำหรับนิสิตทุกคณะ (รอบแรก) ศ.24 พ.ย.66
12 วันลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว “ลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิดให้ลงเพิ่ม” สำหรับนิสิตทุกคณะ (รอบสอง) ส.25 พ.ย.66
13 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.3 และ 4 ออนไลน์ อา.26 พ.ย.66
14 วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริ่มการสอน) *** จ.27 พ.ย.66
15 วันเริ่มคิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า จ.27 พ.ย.66
16 วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้ จ.27 พ.ย. - ศ.1 ธ.ค.66
17 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) Ku3 online ผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th จ.27 พ.ย. - ศ.1 ธ.ค.66
18 วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าผ่านระบบลงทะเบียนเรียน my.ku.th สำหรับนิสิตที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามวันและเวลาที่กำหนดให้ จ.4 - ศ.8 ธ.ค.66
ยื่นคำร้อง
19 วันเปลี่ยนแปลงรายวิชา (Add/Drop) หมายเหตุ : กรณีหมู่เรียนเต็มหรือลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับป.ตรี มก. พ.ศ.2559 ให้ติดต่อคณะต้นสังกัดรายวิชาเพื่อขออนุญาตการลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด(ด้วยคำร้อง) จ.4 - ศ.8 ธ.ค.66
ยื่นคำร้อง
20 วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต นิสิตสามารถพิมพ์ได้ในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน
21 วันคัดชื่อออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิตตาม ข้อบังคับฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี อ.12 ธ.ค.66
22 วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต โดยไม่บันทึกคำว่า “งดเรียน /W ” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 24.00 น.) อ.12 - อ.26 ธ.ค.66
23 วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต อ.12 - อ.26 ธ.ค.66
24 วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียม การขอจบการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาล่าช้า โดยยื่นผ่านระบบสารสนเทศนิสิต และหลังการบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบการศึกษาส่งคณะต้นสังกัดนิสิต พร้อมติดต่อชำระค่าธรรมเนียมที่งานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ พ.27 ธ.ค.66
25 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
จ.8 - ศ.12 ม.ค. 67
26 วันสอบกลางภาค *** ส.13 - อา.21 ม.ค.67
27 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต ผ่านเว็บ ครั้งที่ 1 จ.22 ม.ค.67
28 วันของการขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงานผลการศึกษา หมายเหตุ : หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รายงานการลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบจะปิดเวลา 24.00น.) จ.22 ม.ค. - ศ.16-ก.พ. 67
29 วันสุดท้ายของคณะส่งเอกสารถอนรายวิชาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ศ.1 มี.ค.67
30 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดำเนินการ ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ จ.11 - อา.17 มี.ค.67
31 อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ จ.11 - อา.17 มี.ค.67
32 วันสุดท้ายของคณะส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้า ถึงงานบริการการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ ศ.15 มี.ค.67
33 วันสุดท้ายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
34 นิสิตภาคปกติ ศ.15 มี.ค.67
35 นิสิตภาคพิเศษ อา.17 มี.ค 67
36 วันสอบไล่ *** จ.18 - ศ.29 มี.ค.67
37 วันทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(Exit-Exam) รอประกาศอีกครั้ง
38 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) *** จ. 1 เม.ย. 67
39 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ภายในเวลา 24.00 น. จ.8 เม.ย.67
40 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต ผ่านเว็บ ครั้งที่ 2 ศ.12 เม.ย.67
41 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงคะแนน สำหรับนิสิตที่ขอจบการศึกษา พ.17 เม.ย.67
42 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.5 และ 6 ออนไลน์ พ.1 พ.ค.67
43 วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N หากไม่ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ *** พ.8 พ.ค.67
44 วันสุดท้ายของการรายงาน มคอ.7 ออนไลน์ ศ.31 พ.ค. 67

# กำหนดการ วันที่
1 ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น 66 - ภาคปลาย 66 และ ภาคฤดูร้อน 67

(Download pdf)

# กำหนดการ วันที่
1 Academic Calendar for Academic Year 2023/Summer session 2024

(Download pdf)